5 Αυγ 2010

"Επί του όρους μετεμορφώθης..."


Τ ΣΤ΄ το ατο μηνός, νάμνησις τς θείας Μεταμορφώσεως το Κυρίου κα Θεο μν ησο Χριστο.

Θαβρ πρ πν γς δοξάσθη
δον Θεο λάμψασαν ν δόξη φύσιν
Μορφν νδρουμένην κατ κτην Χριστς μέιψε.

Ατ δόξα κα τ κράτος ες τος αώνας. μν


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: