18 Αυγ 2010

Εκδικάζεται ἡ προσφυγὴ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς τὴν 17ην Μαΐου 2011. Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς

 

 Ἡ Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας καλεῖται νὰ ἀποδείξη ἐὰν εἶναι ἀδέσμευτος ἢ ὑποτελὴς εἰς τὰ διεθνιστικὰ Κέντρα Προωθήσεως τῆς Πανθρησκείας τοῦ Σατανισμοῦ.

Ἡ συγκλονιστικὴ αὐτὴ δήλωσις ἀνήκει εἰς τὸν Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν ὁποίαν ἔκαμνεν μετὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἡμερομηνίας ἐκδικάσεως τῆς Προσφυγῆς του διὰ τὴν διάλυσιν τῶν Τεκτονικῶν Στοῶν.

Ἡ ἡμερομηνία ἐκδικάσεως τῆς προσφυγῆς καθωρίσθη διὰ τὴν 17ην Μαΐου 2011. Ἡ εἴδησις συνεκλόνισε ὅλον τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν λαόν, ὁ ὁποῖος ἀπὸ δεκαετιῶν ἀγωνίζεται διὰ τὴν διάλυσιν τοῦΜασωνισμοῦ εἰς τὴν χώραν μας, ὁ ὁποῖος, ὡς λέγεται, ἔχει διαβρώσει καὶ ὡρισμένα στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ τὰς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Σεραφεὶμ δικαιώνονται οἱ...


ἀγῶνες τῶν μακαριστῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Νικολάου Ψαρουδάκη (τῆς Χριστιανικῆς) καὶ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) καὶ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου ὡς καὶ τοῦ διαδόχου του μακαριστοῦ ἈρχιμανδρίτουΜάρκουΜανώλη, ὡς καὶ ἄλλων λαϊκῶν καὶ ρασοφόρων ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν τὴν Μασωνίαν ὡς Θρησκείαν.

Ἡ εἴδησις ὅμως εἶναι συγκλονιστικωτέρα, διότι ἔρχεται εἰς μίαν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν:

1ον) Ἡ Μασωνία ζητεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν τὴν περιθωριοποίησιν, κυρίως, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀπαιτεῖ νὰ ἔχη ἀποφασιστικὸν λόγον εἰς τὰ πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικὰ καὶ ἱστορικὰ δρώμενα.

2ον) Ἡ Μασωνία ἀγωνίζεται διὰ τὸν χωρισμὸν Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ τὸν πλήρην ἀπογαλακτισμὸν τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ

3ον) Ἐμφανίζονται Ἀνώτατοι Δικαστικοί, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ συνεπλήρωσαν τεσσαράκοντα ἔτη ὡς Λειτουργοὶ τῆς Δικαιοσύνης, ζητοῦν τὴν ἔξωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῶν συμβόλων της ἀπ᾽ ὅλας τὰς βαθμίδας τῆς Δικαιοσύνης συμπλέοντας ἀνοικτὰ μὲ τὴν Μασωνίαν καὶ ὅλας ἐκείνας τὰς ὀργανώσεις, αἱ ὁποῖαι λυσσαλέως ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Ἱερῶν

Συμβόλων καὶ τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τῶν δημοσίων κτηρίων.

Μετὰ τὴν δημοσιοποίησιν τῆς ἡμερομηνίας ἐκδικάσεως τῆς προσφυγῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, διὰ τὴν διάλυσιν τῶν Τεκτονικῶν Μεγάρων καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν ὅλων τῶν Μασωνικῶν Στοῶν θὰ ἀνεμένομεν ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἑνὸς ἑκάστου τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καὶ τοῦ συνόλου τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ μίαν δήλωσιν διὰ τῆς ὁποίας ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία θὰ ἐχαιρέτιζε τὸν καθορισμὸν ἡμερομηνίας ἐκδικάσεως τῆς προσφυγῆς, θὰ ἀπεκήρυσσε τὴν Μασωνίαν, θὰ διεφώτιζε τὸν ἀκαθοδήγητον πιστὸν λαὸν διὰ τοὺς σκοπούς της, ἀλλὰ τὸ κυριώτερον νὰ ἀπεκάλυπτεν ὅτι ὑπηρετεῖ καὶ δοξάζει τὸν ἑωσφόρον ὡς Θεόν.

Ἐλπίζομεν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας θὰ λάβη μὲ δημοσίαν ἀνακοίνωσιν θέσιν. Ὑπενθυμίζο- μεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει παραιτηθῆ καὶ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆςΜασωνίας, ὅπως καὶ ἐναντίον τῶν αἱρέσεων (ἐλάχιστα τὰ μέλη της τὰ ὁποῖα τολμοῦν νὰ συγκρουσθοῦν καὶ νὰ διαφωτί- ζουν τὸν πιστὸν λαόν). Ἡ στάσις της προβληματίζει καὶ πικραίνει τὸν πιστὸν λαόν, ὁ ὁποῖος προσεύχεται ἀδιαλλείπτως διὰ τὴν ὁλικὴν ἐπαναφορὰν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς ὁποίας ἠκολούθουν σύγχρονοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι πρὶν ἀπὸ δύο, τρεῖς ἢ καὶ τέσ- σερις δεκαετίας.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐξέλιξιν αὐτὴν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς ἐξέδωσε τὴν 21ην Ἰουλίου, τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν:

«Ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ αἴτησις ἀκυρώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ κατὰ τῆς παραλείψεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου νὰ προκαλέση τὴν ἔκδοσιν Προεδρικοῦ Διατάγματος περὶ διαλύσεως, κατ᾽ ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 118 τοῦ Α.Κ., τοῦ ἱδρύματος μὲ τὴν ἐπωνυμία «Τεκτονικὸν ἵδρυμα», ἡ ἵδρυσις τοῦ ὁποίου ἐνεκρίθη διὰ τοῦ ἀπὸ 10–2–1927 Προεδρικοῦ Διατάγματος, ὡς τοῦτο τροποποιήθηκε διὰ τῶν ἀπὸ 19–7– 1949 καὶ 16–11–1956 Βασιλικῶν Διαταγμάτων, ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἀθήνα (Ἀχαρνῶν καὶ Σουρμελῆ) ὡς καὶ τοῦ ἱδρύματος τοῦ ἀποκα- λουμένου Μέγα Ἀγαθοεργὸ Σῶμα (ΜΑΣ) τῆς ἀποσχισθείσης Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἀθήνα (Ἐρεσοῦ ἀρ. 38), ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι δὲν ἀποτελοῦν ἑνώσεις περιουσίας πρὸς ἐξυπηρέτησιν κοινωφελοῦς σκοποῦ, ἀλλὰ κεκαλυμμένην θρησκείαν μὲ κρύφια δόγματα καὶ τελετὲς λατρείας τοῦ Ἑωσφορισμοῦ, προσδιορίσθηκε νὰ δικασθῆ ἐνώπιον τοῦ Δ´ τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τὴν 17ην Μαΐου 2011.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ σθεναρῶς ὑπερασπίζεται τὴν ἀνεξιθρησκείαν καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν συμπολιτῶν μας, ἀλλὰ εἰς τὴν συγκεκριμένη περίπτωσιν ὤ φειλε ἐκ τῆς θέσεώς του νὰ ζητήση τὴν παῦσιν τῆς ἐξαπατήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τῆς καλύψεως τῆς Θρησκείας τοῦ Μασσωνισμοῦ – Ἑωσφορισμοῦ ὑπὸ τὴν ψευ δεπίγραφον ἔννοιαν τοῦ δῆθεν «κοινωφελοῦς ἱδρύματος ἐνδεῶν καὶ ἀπόρων παίδων».

Ἐπομένως θὰ ἀποδειχθῆ ἐὰν ὄντως ἡ Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας εἶναι ἀδέσμευτος ἢ ὑποτελὴς εἰς τὰ διεθνιστικὰ κέντρα προωθήσεως τῆς πανθρησκείας τοῦ Σατανισμοῦ.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».
Πηγή: Ορθόδοξος τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: