20 Αυγ 2010

Καρτα του Πολίτη

 


Του Πρωτοπρεσβύτερου Αντωνίου Μπουσδέκη

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη παρουσιάζεται σάν μιά κάρτα ἡ ὁποία θά μᾶς διευκολύνει στό «νοικοκύρεμα», στίς καθημερινές μας ἐργασίες, θά μᾶς προστατεύει ἀπό κλοπές μιά καί δέν θά χρειάζεται νά ἔχουμε μαζί μας χρήματα, θά ἔχουμε εὔκολη πρόσβαση στό σύστημα ὑγείας, θά βοηθήσει ἀποτελεσματικά στήν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς τρομοκρατίας δίνοντας τή δυνατότητα στό κράτος, μέ τήν πρόσβαση σέ ὅλα τά προσωπικά μας δεδομένα, νά ἐλέγχει μέ διάφορους τρόπους ὅλους ὅσους τό βλάπτουν.
Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός ὅτι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν καί αὐτή ἡ κάρτα νά ἀποτελέσει καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα......
Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός ὅτι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν καί αὐτή ἡ κάρτα νά ἀποτελέσει καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα.
Ἔχει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη κάτι κακό;Ὁ γέροντας Ἰουστῖνος Πάρβου στή Ρουμανία μέ ἀφορμή τήν ἀναγγελία ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος μέ τσίπ, εἶπε μέ σαφήνεια καί μέ κατηγορηματικό τρόπο: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ (ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά περιέχει τσίπ) εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶᾳ, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά...


ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο».
Πῶς μπορεῖ νά γίνει αὐτή ἡ σύνδεση τῆς Κάρτας τοῦ Πολί­τη μέ τό δαιμονικό σχέδιο πού μᾶς λέει ὁ γέροντας ὅτι κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν;
Ἐδῶ χρειάζεται μιά μεγαλύτερη προσοχή. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80 οἱ πολιτικοί μας πα­λεύουν νά μᾶς ἐπιβάλουν μιά ταυτότητα ἡ ὁποία ἀπό τή μιά μεριά φαίνεται χρήσιμη καί ἁπλῆ, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη συνδυάζει τήν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου, τήν παρακο­λούθη­ση, τό φακέλλωμα καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό τό ξεκίνησαν μέ τόν ΕΚΑΜ πρῶτα, τόν ΑΜΚΑ ὕστερα, τήν Κάρτα Πολίτη καί τό μοναδικό κωδικό πελάτη τώρα τελευταῖα.
Ἐδῶ λοιπόν ἀρχίζει νά διαφαίνεται πώς δέν εἶναι καί τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα ἀλλά πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο πού ὁδηγεῖ σέ μιά προηγμένου τύπου «δημοκρατική» δικτατορία ἡ ὁποία περιγράφεται ἁπλᾶ ὡς ἑξῆς:
1ον. Ὑπάρχει ἕνα ἠλεκτρονικό φακέλλωμα πού σημαίνει ἀνα­πόφευκτα κα­τάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Μέσω τοῦ φακελ­λώματος θά ὑπάρχει παρακολούθηση τοῦ προσώπου, κατάργηση τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς μέ τή συλλογή καί ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος, ἀκόμα καί μέ τήν δημοσιο­ποίη­ση τῶν εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων, μιά καί αὐτά θά βρίσκονται στά χέρια πολλῶν πού θά χειρίζονται τά μηχανήματα ἀλλά καί πολλῶν ἐπιτηδείων οἱ ὁποῖοι εὐκαίρως ἀκαίρως θά μποροῦν νά μπαίνουν νά βλέπουν ἀλλά καί νά ἀλλάζουν δεδομένα. Παράλληλα ὑπάρχει πλήρης ἄγνοια τῶν στοιχείων τῆς κάρτας ἀπό τόν κάτοχό της.
Θά μποροῦσε νά ἀναρωτηθεῖ κανείς, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τί ἔχουμε νά φοβηθοῦμε ἀπό ἕνα τέτοιο φακέλλωμα, μιά καί σύννομοι καί ἥσυχοι ἄνθρωποι εἴμαστε; Εἶναι ὅμως ποτέ δυνατόν ὁ Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χρι­στιανός νά δεχθεῖ ὁποιοδήποτε σύστημα πού τοῦ στερεῖ τήν ἐλευ­θερία, τόν ἀριθμοποιεῖ, τόν ἐξευτελίζει σάν πρόσωπο, λέγοντάς του πόσο τόν ἀγαπάει ἐνῶ στήν κυριολεξία τόν ὑποδουλώνει καί τόν βασανίζει;
2ον. Οὐσιαστικά μᾶς εἰσάγουν σέ ἕνα νέο κράτος, σέ ἕνα παγκόσμιο κράτος (μιά καί στούς κομπιοῦτερ ὑπάρχει παγκό­σμια δυνατότητα ἐπικοινωνίας), στό κράτος τῆς ἠλεκτρο­νι­κῆς δια­κυβέρνησης, γιά τό ὁποῖο τόσο περήφανος εἶναι ὁ πρωθυπουργός μας καί μάλιστα χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης στή βάση δεδομέ­νων τόν ἀριθμό 666.
Τί εἶναι αὐτό τό νούμερο; Τί γνωρίζουμε γι’ αὐτό;Στήν Καινή Διαθήκη καί συγκεκριμένα στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, διαβάζουμε τά ἑξῆς:
«Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄» (Ἀποκ. ιγ΄ 18). Μᾶς λέει λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψη ὅτι ὁ ἀριθμός 666 δέν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἀριθμός, ἀλλά ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, γι’ αὐτό τόν ὀνομάζουμε καί δυσώνυμο ἀριθμό.
Δέν εἶναι περίεργο τό γεγονός ὅτι μεταξύ τόσων καί τόσων ἀριθμῶν διαλέχτηκε αὐτός ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός γιά νά μᾶς εἰσαγάγει στό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στό Παγκόσμιο κράτος;
Θέλουμε λοιπόν νά μποῦμε στό Παγκόσμιο κράτος τό ὁποῖο ἱδρύεται τώρα καί νά ἀπολαύσουμε ὅλες τίς «διευκολύνσεις» πού μᾶς ὑπόσχεται; Τήν πόρτα μᾶς τήν ἀνοίγει ὁ Ἀντίχριστος. Αὐτός εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης, γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί τό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, τό παγκόσμιο κράτος, τό ὀνομάζουμε παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτά πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή δέν εἶναι λόγια ὡραῖα γιά νά τά ἀκοῦμε, ἀλλά εἶναι ἡ ἀλήθεια τήν ὁποία καλούμαστε νά πιστέψουμε καί νά ἐνστερνιστοῦμε. Εἶναι λοιπόν δυνατόν Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει καί σέβεται τή μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Ἀποκάλυψη, νά πα­ραλάβει ταυτότητα ἤ κάρτα, «ἔξυπνη» ἤ ὄχι, πού νά ἔχει τόν συμβο­λισμό τοῦ Ἀντιχρίστου;
Ἑπομένως φυσικό εἶναι ὅτι ἐμεῖς σάν Ὀρθόδοξοι Χριστια­νοί, πού δεχόμαστε τήν Ἀποκάλυψη καί τά ὅσα σοφά καί ἀποκαλυπτικά μᾶς γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε αὐτή τήν κάρτα ἤ τήν ἐπερχόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο.
Αὐτό τό περίμεναν ὅλοι αὐτοί πού κατευθύνουν τά πράγματα τοῦ κόσμου καί κάνουν τό πᾶν γιά νά δημιουργηθεῖ αὐτό τό παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔπρεπε λοιπόν νά ἀντιμετω­πισθεῖ ἡ δυσκολία αὐτή καί νά βρεθοῦν τρόποι νά ξεπε­ρα­σθεῖ ὥστε σιγά σιγά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἔνταξη ὅλης τῆς ὑφηλίου στό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.
Αὐτό ἔγινε καί γίνεται μέ πολλούς τρόπους. Ἀργά ἀλλά σταθερά.
1. Προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά κοσμικοποιήσουν καί νά ἀποχριστιανοποιήσουν ἄν εἶναι δυνατόν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ὥστε νά εἶναι πιό εὔκολο νά ξεπερασθεῖ τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Τώρα πού σέ μεγάλο βαθμό ἔχει γίνει αὐτό, ἀκοῦμε τούς χριστιανούς νά μᾶς λένε, ὅτι δέν εἶναι τίποτα σπουδαῖο αὐτός ὁ ἀριθμός καί ὅτι ἄν ἐμεῖς δέν ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας αὐτά δέν μποροῦν νά μᾶς ἐπηρρεάσουν.
2. Ἄρχισαν νά λανσάρουν διάφορες κάρτες πιστωτικές, γιά νά σηκώνουμε λεφτά ἀπό τήν τράπεζα, γιά νά ψωνίζουμε ἀπό διάφορα καταστήματα... μέ σκοπό νά συνηθίσουμε στή χρήση τῆς κάρτας.
3. Γέμισαν στήν κυριολεξία τόν κόσμο μέ τόν δυσσώνυμο ἀριθμό 666 βάζοντάς τον στό bar code πού βρίσκεται σέ τρόφιμα, ροῦχα καί στό κάθε τι, δημιουργώντας μας μιά ἐξοικείωση μέ τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀντιστέκονται ἀκόμα λόγῳ τῆς πίστης τους καί δέ δέχονται νά προσχωρήσουν στό Παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.
Γιά νά ἀντιμετωπίσουν καί αὐτό τό τελευταῖο ἐμπόδιο, ἀρχίζουν νομοθετικά νά ἐκβιάζουν. Σχετικά μέ τόν ΑΜΚΑ ὁ νόμος λέει χαρακτηριστικά: Ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/2008. «2. Ἀπό τήν ἴδια ὡς ἄνω ἡμερομηνία οὐδείς δύναται νά ἀπα­σχοληθεῖ ὡς μισθωτός ἤ ὡς αὐτοαπασχολούμε­νος, νά ἀσφαλισθεῖ ἤ νά καταβάλει ἀσφαλιστικές εἰ­σφορές, νά ἐκδώσει ἤ νά ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀ­σθενείας, νά δικαιωθεῖ καί νά εἰσπράξει συντάξεις καί γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδό­ματα καί βοηθήματα, ἐάν δέν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑπο­χρεωτικά ἐπί ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντίστοιχων παραστα­τικῶν».
Ἐδῶ πάλι ἔχουμε νά παρατηρήσουμε ἀπό τή μία τή βία καί τόν ἐξανα­γκασμό μέ ἀπειλή ἀποκλεισμοῦ ἀπό τή ζωή, καί ἀπό τήν ἄλλη μιά ἀντιστοιχία στό κείμενο τοῦ νόμου μέ τό ἀντίστοιχο χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως πού μιλάει γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666, καί τό ὁποῖο λέει:
«… ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκαλ. κεφ. 13 στ. 17).
Ὅπως δέν μποροῦμε νά θεωρήσουμε τυχαῖα τή χρησιμοποίη­ση τοῦ δυσσωνύμου ἀριθμού 666 ὡς κωδικοῦ γιά κάθε μας πράξη, ἔτσι καί δέν μποροῦμε νά θεωρήσουμε τυχαῖα τήν ἀντιστοιχία τοῦ νόμου μέ ὅσα μᾶς λέει ἡ Ἀποκάλυψη. Χιλιάδες κοσμοθεωρίες ὑπάρχουν, χιλιάδες φιλοσοφικά, θεολογικά, ὑπαρξιακά, νομοθετικά συστή­μα­τα, σύμβολα, συμβολικοί ἀριθμοί, πῶς διάλεξαν τό συγκεκριμένο σύμβολο καί τά συγκεκριμένα χωρία τῆς Ἀποκαλύψεως;
Γιά τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ δέ μᾶς διαβεβαίωσαν καί ἡ πολιτεία καί ἡ Ἐκκλησία πώς δέν περιέχει τό 666 καί πώς εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός καί ἄρα μποροῦμε νά τόν χρησιμοποιοῦμε;

Πρῶτα ἀπό ὅλα πρέπει νά ποῦμε πώς καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στόν ΑΜΚΑ ἤ στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἡ παραλαβή τους σηματοδοτεῖ τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρω­τικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδο­μένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστεῖ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἤ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Ἀντιχρίστου (Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997).
Παρατηροῦμε ἐπίσης πώς σχεδόν ἀμέσως (ἴσως καί μετά ἀπό τήν ἀντίδραση πολλῶν πολιτῶν πού δέν δέχτηκαν νά παραλάβουν τόν ΑΜΚΑ) ὑποβαθμίζουμε τόν ΑΜΚΑ συμπεριλαμβάνοντάς τον σέ μιά Κάρτα πολύ πιό πλήρη καί πιό «ἔξυπνη», τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
Ὁ στόχος δέν ἐγκαταλείφθηκε. Ἤδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ’ αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή στό παγκόσμιο ὀλοκληρωτικό σύστημα, στό παγκόσμιο κράτος, δίνοντάς μας πρίν ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρο­νι­κή κάρτα, πού θά μᾶς «διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκε­ντρώ­νουμε ἀποδείξεις ἀπό τίς διάφο­ρες ἀγορές πού κάνουμε. Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη». Κάνει παράλληλα ἀπογραφή ὅλων τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, λέγοντας ὅτι ὅποιος δέν στείλει τά στοιχεῖα του δέν θά πληρωθεῖ. Καί ἐδῶ εἶναι ἄξιον περιεργείας γιατί μᾶς τό ζητᾶνε αὐτό ἀφοῦ ὅλα τά στοιχεῖα τά ἔχουν καί οἱ ὑπηρεσίες ἀπό τίς ὁποῖες πληρωνόμαστε καί τώρα πλέον καί ἠλεκτρονικά. Πρός τί ὅλη αὐτή ἡ φασαρία; Μήπως κάτι ἄλλο κρύβεται καί πίσω ἀπό αὐτή τήν ἀπογραφή;
Ἄς δοῦμε λίγο καί τήν κατάσταση ὅλων αὐτῶν πού θά πά­ρουν τόν ΑΜΚΑ, τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει μέχρι καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί τελικά τό χάραγμα.
Παίρνουμε λοιπόν τήν Κάρτα γιά νά μποροῦμε νά πληρω­θοῦ­με, νά ἔχουμε ἀσφαλιστική κάλυψη, νά κάνουμε τή ζωή μας πιό ἤσυχη καί πιό ἀσφαλῆ.
Ξαφνικά ὅμως ἀκοῦμε ὅτι κόβονται μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα, παρο­χές, εὐνοϊκοί ὅροι στούς πολύτεκνους καί στούς ἀδύνατους· ἄρχισαν καί σκληραί­νουν τά φοροεισπρακτικά μέτρα· θά κλεί­σουν ἤ θά συγχωνευθοῦν νοσοκομεῖα· ἡ ἀσφαλιστική κάλυ­ψη τῶν δῆθεν ἀσφαλισμένων πολιτῶν θά εἶναι πολύ πενιχρή· σέ τί λοιπόν θά μᾶς χρειάζεται ἡ Κάρτα ἀσφάλισης ἤ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Οὔτε ἀσφάλιση θά ἔχουμε, οὔτε χρήματα, οὔτε ἐλεύθερη πρόσβαση στήν ἐλεύθερη ἀγορά πραγμάτων καί δραστηριοτήτων.
Ἐπίσης καί στόν σημαντικό τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἥσυχης ζωῆς ξαφνικά ἀντιλαμβανόμαστε πώς δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα μιά καί ἀσφάλεια δέν ὑπάρχει. Καθημερινά ἀκοῦμε κλο­πές, φόνους, βία, ναρκωτικά, ταραχές, τρομοκρατία, πολέμους... καί αὐτά ὅλο καί περισσότερο ὅσο ἐπεκτείνεται τό κράτος τῆς ἠλε­κτρονικῆς διακυβέρνησης, μάλιστα (τό πιό φοβερό!) μέ τή δικαιο­λογία τῆς πάταξης τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἀσφάλειας τοῦ πολίτη. Αὐτό μᾶς θυμίζει τήν ἐποχή πού ἡ Ἀμερική ἀπ’ τή μιά ἔριχνε βόμβες στό Ἀφγανιστάν καί ἀπό τή ἄλλη ἔστελνε ἀνθρωπιστική βοήθεια.
Οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες πολίτες βρίσκονται συνεχῶς μπρο­στά σέ καταστάσεις πού τούς γεμίζουν μέ ἄγχος γιά τό μέλλον καί ἀνασφάλεια. Ἡ χρήση ἀγχολυτικῶν, ἀντικαταθλιπτικῶν, καί διά­φορων ἄλλων ψυχοφαρμάκων, μέ τά ὁποῖα ὁ Ἕλληνας πολίτης προσπαθεῖ νά βάλει μιά ἰσορροπία στή ζωή του ἔχει αὐξηθεῖ. Ὅμως αὐτή ἡ ἰσορροπία κρατάει ὅσο κρατᾶνε καί τά φάρμακα καί τό πρόβλημα συνεχίζεται καί ἐπιδεινώνεται, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση δέν ἔρχεται στίς καρδιές. Καθώς σκεπτόμαστε ὅλα αὐτά θυμόμαστε τό χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως πού λέει: «… καί οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας, καί νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ, καί εἴ τις λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. ιδ, 11). Πρίν ἔρθει τό χάραγμα βλέπουμε ἤδη κατ’ ἀντιστοιχία τούς καρπούς τῆς ἀποστασίας μας.
Τυχαῖο καί αὐτό; Ἄς ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας μόνος του καί ἄς ἀρχίσει νά βγάζει τά συμπεράσματά του καί νά προετοιμάζεται.
Νά προετοιμάζεται γιά τί; Αὐτό θά τό καταλάβουμε ἄν δοῦμε τώρα καί τήν κατάσταση ὅλων ἐκείνων πού θά ἀρνηθοῦν νά πάρουν τή Κάρτα, καί πολύ περισσότερο τό ἐπερχόμενο χάραγμα.
Ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τήν κοινωνική ζωή πού προαναγγέλλεται ἀπό τήν Ἀποκάλυψη δέν εἶναι κάτι ἀνώδυνο: «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι, εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. 13, 16-17)
Πρέπει ὁ Χριστιανός νά εἶναι ἕτοιμος γιά ὅλα. Ἴσως ἀκόμα καί γιά τό μαρτύριο. Ὁ γέροντας Ἰουστῖνος ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πέτρου Βόντα πού ξαναμνημονεύσαμε στήν ἀρχή μᾶς λέει πάλι πολύ ὡραῖα: «Γιαυτό σᾶς λέω εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου. Κατά τή γνώμη μου εἴμαστε στούς καιρούς, στούς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εἶναι τό μαρτύριο». Ἐπίσης στά Εὐαγγέλια μᾶς λένε οἱ Εὐαγγελιστές ὅτι θά γίνει θλῖψις πολύ μεγάλη πού δέν ξαναέγινε ποτέ. Μάλιστα γιά νά τονίσει αὐτή τήν πραγματικότητα λέει πώς ἐκολοβώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά μήν χαθοῦν καί οἱ ἐκλεκτοί...
Μά γιατί τά λέμε ὅλα αὐτά καί φοβᾶται ὁ κόσμος καί πανι­κοβάλλεται;
Ὅλα αὐτά τά λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Τά ἔγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές φωτισθέντες ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί φυσικά εἶναι ἀλήθεια. Οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές μᾶς μετέφεραν τήν ἀλήθεια χωρίς συναισθηματισμούς. Δέ θέλησαν νά μᾶς χαϊδέψουν τά αὐτιά μέ ὡραῖα καί ψεύτικα λόγια. Ὅλα αὐτά λοιπόν πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι λόγια πού παρηγοροῦν τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, πού φέρνουν εἰρήνη καί ἀνάπαυση στήν καρδιά. Πῶς τώρα ἐμεῖς φτάσαμε νά διαβάζουμε τά λόγια τῆς Γραφῆς καί νά μᾶς πιάνει φόβος καί νά μήν χαίρεται καί νά μήν ἀναπαύεται ἡ ψυχή μας;
Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται μιά ἀπό τῆς μεγαλύτερες ἐπιτυχίες τοῦ διαβόλου. Μᾶς παρουσιάζει «φοβερή» τήν ἀλήθεια γιά νά φοβηθοῦμε καί νά ἀκολουθήσουμε τό ψέμα. Καί μεῖς φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ψεύτη διαβόλου καί δέν φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ πού διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή.
Ἐμεῖς ὅμως σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουμε στήν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀκοῦμε προσεκτικά ὅσα μᾶς λέει ἡ Γραφή καί προετοιμαζόμαστε.
Τί εἶναι αὐτή ἡ προετοιμασία γιά τήν ὁποία μιλοῦν καί οἱ ἅγιοι Πατέρες μας; Σέ τί συνίσταται καί σέ τί ἀποσκοπεῖ;
Ἐδῶ ἄς ξαναθυμηθοῦμε λίγο τόν γέροντα Ἰουστῖνο Πάρβου: «Νά ἀνοικοδομήσουμε αὐτό τό λαό! Ἀλλά δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε αὐτό τό πρᾶγμα, ἄν δέν ἀνοικοδομήσουμε ὁ καθένας τίς ψυχές μας. Νά ταπεινωθοῦμε καί νά βάλουμε στάχτη στό κεφά­λι, γιά νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τή Χάρη καί τή δύναμη νά δεχθοῦμε τό μαρτύριο».
Καί ἕνας ἄλλος σύγχρονος γέροντας, ὁ γέρων Ἀμβρόσιος ἀπό τή Μονή Δαδίου, τήν «Παναγία τή Γαβριώτισσα» μᾶς λέει: «Πρέπει ν' ἀποκτήσετε ἰσχυρή πίστη, μόνοι σας, μέ ὑπομονή, μέ καλωσύνη, μέ δικαιοσύνη. Νά μή χάσουμε τήν πίστη! Σταθερή πίστη, καί ὁ Θεός θά δώσει βοήθεια. Χωρίς τήν προσευχή, πᾶμε χαμένοι. Μή σκέφτεστε γιά τό μέλλον. Εἶναι ὅλα στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Νά διαβάζετε Πατερικά κάθε μέρα ἀπό λίγο, καί ὁ Θεός θά φωτίζει. Ὕστερα θά δυναμώνει ὁ νοῦς σας». Ἡ μετάνοια λοιπόν, ἡ προσευχή καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στά σχέδια τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς εἶναι ἡ βασική προετοιμασία. Ἐάν ὁ Χριστιανός ζεῖ ταπεινά τή μετάνοια σά μιά μόνιμη κατάσταση στή ζωή του καί ζητάει καθημερινά, ἔμπονα, στήν προσευχή του τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἀντιλαμβάνεται σωστά τά πράγματα. Δέν φοβᾶται διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή. Δέ σκέφτεται τό μέλλον. Ὅσα καταλαβαίνει χαίρεται καί ὅσα δέν καταλαβαίνει ἔχει μάθει νά τά ἀφήνει στά χέρια τοῦ Θεοῦ «ἐν εἰρήνῃ».
Ζώντας ἐμεῖς τή σημερινή κατάσταση δέν πρέπει νά ἀγωνιοῦ­με γιά τό τί θά γίνει αὔριο. Αὐτό κανένας μας δέν τό ξέρει. Ἡ ἀγωνία μας θά πρέπει νά εἶναι νά κάνουμε τελικά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά μή πλανηθοῦμε. Ὅταν ζοῦμε αὐτό τό κλῖμα σίγουρα δέν σκεφτόμαστε τό αὔριο μέ φόβο. Ἔχουμε τή σιγουριά τῆς δικῆς Του παρουσίας στή ζωή μας. Δέν προβληματιζόμαστε γιά τό τί θά μᾶς συμβεῖ αὔριο γιατί ξέρουμε πώς μαζί μας εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ δρόμος, εἴτε βατός εἴτε δύσβατος, εἶναι ἀσφαλής. Ὁ Χριστός μέ τήν παρουσία Του τόν γλυκαίνει, τόν ὀμορφαίνει, τόν ἀσφαλίζει. Κάνει «μακαρία τήν ὁδό» καί ἐδῶ καί ἐκεῖ. Ἡ καρδιά γεμίζει μέ μιά θεϊκή παρηγοριά καί χαίρεται οὐράνια. Ξεχνάει αὐτή τήν πραγματικό­τητα πού εἶναι ἐμποτισμένη μέ τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο καί ζεῖ τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιγράφει ἡ Ἀποκά­λυψη στό τελευταῖο κεφάλαιο.
«Καί εἶδον οὐρανόν καινόν καί γῆν καινήν· ὁ γάρ πρῶτος οὐρανός καί ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καί ἡ θάλασσα οὔκ ἐστιν ἔτι» (Ἀποκάλυψη 21,1)
Αὐτό σημαίνει αὐτό πού λέει καί ὁ ἀπ. Παῦλος «Αὐτή ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ». (Ρωμ.8,21).
«Καί ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδέ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γάρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καί ὁ λύχνος αὐτῆς τό ἀρνίον» (Ἀποκ. 21,22-23).
«… καί ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καί οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύουσιν αὐτῷ καί ὄψονται τό πρόσωπον αὐτοῦ, καί τό ὄνομα αὐτοῦ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν. Καί νύξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ καί χρείαν οὐκ ἔχουσιν λύχνου καί φωτός ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεός φωτιεῖ αὐτούς, καί βασιλεύσουσιν εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. 22,3-5)
Ἄς σταθεροποιήσουμε τήν πίστη μας σ’ αὐτά. Ἄς ἀφήσουμε τήν καρδιά μας νά γεμίσει μέ τήν οὐράνια χαρά πού δημιουργεῖ στήν ψυχή ἡ δική Του παρουσία. Ἄς βλέπουμε μπροστά μας τόν «καινό οὐρανό καί τήν καινή γῆ», τό ἐσφαγμένο Ἀρνίο στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, τό «Φῶς τοῦ κόσμου» νά φωτίζει αἰώνια καί ἄς ἀπολαύσουμε νοητά ἀπό τώρα τήν ἀπ’ εὐθείας θέα τοῦ προσώπου Του, τήν ὁποία εὐχόμαστε νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ἀενάως στή Βασιλεία Του.
Υ.Γ. 1. Ἀναφέρουμε σάν ἐξέχουσα εἴδηση ὅτι ἡ Κυβέρνηση Συνασπισμοῦ τῆς Ἀγγλίας μετά τήν μεγάλη ἀντίδραση τοῦ λαοῦ στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί στή στέρηση τοῦ μεγαλύτερου δώρου τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, τήν ἀνακάλεσε καί εἶπε ὅτι θά καταστραφοῦν ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν μέ ἀσφάλεια.
Νομίζω ὅτι καί ἐδῶ βλέπουμε ὅτι τά πράγματα δέν ἐξελίσσο­νται ὅπως ἴσως τά φανταζόμαστε, ἤ ὅπως τά φαντάζονται οἱ διοικοῦντες, ἀλλά Ἄλλος εἶναι αὐτός πού ἀποφασίζει. Γιαυτό πάλι τονίζουμε πόσο μεγάλη σημασία ἔχει νά μήν ἀγωνιοῦμε γιά τό αὔριο, ἀλλά τό μόνο πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νά βρισκόμαστε κοντά στό Θεό καί νά δίνουμε τή μαρτυρία μας γιά κάθε τι πού ἔχει σχέση μέ τή ζωή μας καί περισσότερο μέ τήν πίστη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: