10 Αυγ 2010

Ἁγιογραφικὴ Θεμελίωση τῶν Μυστηρίων.

Βάπτισμα : Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Ἀποστόλους : « Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Ματθ. κη΄ 19 καὶ Μαρκ. ιστ΄ 15-16).

Χρίσμα: «τὸτε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτοὺς (οἱ Ἀπόστολοι στοὺς πιστεύοντας καὶ βαπτιζομένους) καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον.

Ἱ. Ἐξομολόγηση:...
Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Ἀποστόλους : «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον · ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάννου κ΄ 22-23)

Θ. Κοινωνία: Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Ἀποστόλους κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο: «Λάβετε, φάγετε· τοῦτο ἐστι τὸ σῶμα μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον (θυσιαζόμενο) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο ἐστι τὸ Αἷμα μου τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
«Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς».

Ἱερωσύνη: «χειροτονήσαντες, (οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι) αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν καὶ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ» (Πράξεις Ἀποστόλων ιδ΄ 23).

Γάμος: Εὐλόγησε, ἀφ’ ἑνός, ὁ Κύριος τὸν Γάμο στὴν Κανᾶ καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἔλεγε στοὺς Φαρισαίους «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς... ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σάρξ μία. Ὅ οὗν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω» (Ματθ. ιθ΄4-6).

Ἱ. Εὐχέλαιο: Τὸ ἀναφέρει ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος στὴν Ἐπιστολή του.
«Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν ; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν
ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου · καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα (δηλ. τὸν ἄρρωστο) , καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος» (Ἰακ. ε΄ 14-15)

Δεν υπάρχουν σχόλια: